FILTER FOTOGRAFIÍ

Inštrukcie

 

On-line objednávka:

Svoju fotografiu z podujatia si môžete objednať on-line. Elektronické fotografie umožníme stiahnuť z nášho servera obratom po zaevidovaní platby, výtlačky alebo darčekové predmety doručíme za poplatok na zvolenú adresu alebo si ich môžete bez doplatku prevziať v ľubovoľnej predajni FaxCopy na Slovensku.

1. po vyhľadaní svojej fotografie kliknite na symbol nákupného košíka, čím sa otvorí objednávkový formulár, ktorý bude obsahovať všetky dostupné fotografie pre určené číslo pretakára
2. v ľavej časti objednávkového formulára sú zobrazené dostupné fotografie pre zvolené číslo pretekára, pričom jedna z nich je AKTÍVNA - zväčšený obrázok v hornej časti (výrez); kliknutím na tento obrázok si môžete zobraziť aj plnoformátový náhľad  aktívnej fotografie
3. v pravej časti si môžete pre aktívnu fotografiu objednať niektorý z ponúkaných produktov: elektronickú fotografiu, výtlačky alebo darčekové predmety s natlačenou aktívnou fotografiou
4. v zozname fotografií v ľavej časti môžete následným klikaním na jednotlivé fotografie zoznamu postupne objednať viac fotografií, výtlačkov alebo darčekových predmetov
5. pre niektoré podujatia je možné objednať si za zvýhodnenú cenu SET FOTOGRAFIÍ – získate v elektronickej podobe všetky pre dané štartovacie číslo dostupné fotografie, ktoré sú zobrazené v ľavom stĺpci, jednotlivé elektronické fotografie potom už nie je potrebné označovať
6. v sumárnom bloku (vpravo hore a tiež vľavo dolu pod zoznamom fotografií) sa zobrazuje celkový sumár objednaných fotografií, výtlačkov a predmetov a celková cena
7. v poli POZNÁMKY môžete uviesť doplnkovú informáciu, spresnenie, požiadavku a pod.
8. po ukončení výberu všetkých fotografií potvrďte objednávku kliknutím na červené tlačidlo „Vložiť do košíka“.
9. ak chcete objednať aj fotografie s iným číslo pretekára alebo fotografie s nepriradeným číslo pretekára, kliknite v košíku na červené tlačidlo POKRAČOVAŤ V NÁKUPE  a opakujte postupne kroky 1 až 8 pre každý set fotografií alebo aj iné produkty z nášho e-shopu
10. po vložení posledného produktu do košíka skontrolujte ešte raz Vašu objednávku a ak je všetko v poriadku kliknite na zelené tlačidlo OBJEDNAŤ
11. vyplňte potrebné údaje vo formulári a potvrďte objednávku zeleným tlačidlom OBJEDNAŤ

Po prijatí objednávky Vám zašleme na zadanú e-mailovú adresu potvrdenie s údajmi na realizáciu platby. Po zaevidovaní úhrady Vám fotografie, výtlačky a predmety doručíme zvoleným spôsobom. Ak ste si zakúpili iba elektronické fotografie a zvolili spôsob doručenia e-mailom, obratom po zaevidovaní úhrady Vám zašleme link, z ktorého si zakúpené fotografie môžete v plnej kvalite stiahnuť.

Osobná objednávka:

Fotografie, výtlačky a pamätné predmety s natlačenou fotografiou (obrazy, tričká, hrnčeky, puzzle, ...) z podujatí si môžete objednať a prevziať tiež osobne vo všetkých predajniach FaxCopy na Slovensku. Pri osobnom prevzatí v predajni neplatíte žiadne poplatky za doručenie.

V prípade nejasností nás kontaktuje: fotime@faxcopypro.sk

 


 

Instructions

 

On-line order:

Your photographs from an event can be ordered on-line. We will enable the photographs to be downloaded  from our server right after registration of your payment, the print-outs or gift items will be delivered to selected address for a fee, or you can pick them up in any FaxCopy store in Slovakia, for free.

1. After finding your photo ( instructions stated above), click on the symbol of shopping basket, which will open the order form, including all of the available photographs related to the number of the racer
2. In the left section of the order form, there are displayed all the available photographs for the number of the racer, while one of them is ACTIVE – larger picture in the upper part (cut); by clicking on this, you can also display the full-size version of the active picture
3. In the right section, for your picture, You can order some of the offered items: electronic photograph, print-outs or gift items with the active photograph printed on them
4. In the list of the photographs in the left part, by clicking on the individual photos, You can gradually order more of the pictures, print-outs or gift items
5. Regarding some events, it is possible to order a SET OF PHOTOHRAPHS for favourable price – You obtain all of the electronically viewed photographs available for the starting number, which are displayed in the left column; afterwards, there is no need to label the photographs individually
6. In the summary block (up right or also down left below the list of photographs), there is the overall summary of ordered photographs, print-outs, items and the total price
7. In NOTES you can state any additional information, accuracy if needed, request, or else...
8. Once you are done with the selection of all the phofographs, confirm your order by clicking on the red button "place into the shopping basket" (Vložiť do košíka)
9. If You also want to order photographs of another racing number, or photographs with no assigned racing number, click on the red button "CONTINUE SHOPPING" (POKRAČOVAŤ V NÁKUPE) and repeat the steps 1 to 8 for each set of photographs, or any other different items from our e-shop
10. After placing the lastitem into the shopping basket, check Your order one more time and if everything seems to be all right, then click on the green button ORDER
11. Fill in the form and confirm Your order with green button "ORDER" (OBJEDNAŤ)

After receiving Your order, to Your stated e-mail address we will send You a confirmation with data required for the payment. After registration of Your payment, we will deliver the photographs, print-outs and items to you in a way chosen by You. If You purchase only electronic photographs and choose delivery be e-mail, after registration of the payment, a link, from where You can download the photographs in full quality, will be sent to You.

Personal order:

Photographs, print-outs and memorable items with printed photo (pictured, t-shirts, cups, puzzle..) from the events can be ordered and taken over in person, in all of the FaxCopy stores in Slovakia. If you come and pick the items up, You don´t pay any fees for the delivery.

In case You find the instructions not clear, contact us: fotime@faxcopypro.sk

NEWSLETTER
Radi by ste sa ako prví dozvedeli o výhodných akciách, súťažiach a zaujímavých foto novinkách? Prihláste sa na odber nášho newslettera.